مرد باید

چقدراشتباه میکنندآنهایی ک میگویند،

مردبایدقدبلندداشته باشد، خوش هیکل باشد،

خوشگل باشد.

من میگویم مردبایدباوجود تمام غرورش مهربان

باشد. باوجود تمام لجبازی هایش مهربان باشد.

باوجود تمام خستگی هایش صبورباشد.

باوجودتمام سختی هایش عاشق باشد،

عاشق!

مردبایدمحکم

 


[ جمعه ۱۳٩۳/۱/٢٢ ] [ ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ ] [ مینا ]