خسته

 

خستـــــــه و کوفتــــــه میــــــام خــــــونه ....

 

 

آروم کلیـــــدو تـــــو در میچـــــرخونم .....

 

 

و تــــــو مثـــــ هـــــر شب انــــــتظارمو میــــکشی ...

 

 

میبینـــــی بــــی حوصله بهت سلام میکـــــنم ....

 

 

تنـــــها حـــــرفی کــــــه میـــزنم:"مـــــن یـــه دوش میــــگیرم

 

میــــخوابم"

 

 

خــــــونه تـــــو سکوت مطلق فـــــرو میــــره!!!!

 

 

حتــــی صــــدای تیــــک تاک ساعتـــــم دیــــگه شنیده

 

نمیشه!!!!

 

 

بـــی هیچ حــــرفی ....

 

 

ناراحت میشــــی...

 

 

عصبــــانی ای...

 

 

حــــرص میخـــــوری ...

 

 

با خــــودت زیـــــر لــب میگـــی :

 

 

"بـــه مـــن چـــه، کـــوه کــــه نکنـــده، سر کـــار بـــوده ...

 

 

حــــوصله نــــداره نــــداریم ... "

 

 

میــــشینی رو مبـــل ولــــی بــاز بلنـــد میشـــی و میــــری

 

تـــو آشپزخــونه...

 

 

لیـــوان آب پرتقال رو پــــر میکنــــی و میــــزاری رو میـــز

 

...

 

 

بـا خودتــ میگــی: "مـــی زارم رو میز!!! خــــودِ خستش

 

تنهــــایی بــخوره"

 

 

دوتـــا دست رو دور کمــــرت حــــس میــــکنی ....

 

 

سرتــــــو برمیـــگردونـــــی...

 

 

هنــــوز اخـــــم تــــو صورتته ....

 

 

دارم میخنـــــدم و میگم:

 

 

کِــــی دیـــدی مــــن بـــدون تــــو لیــــوان آب پرتقالمو ســـر

 

بکشم؟...

 

 

جــــواب نمیــــدی و هنــــوز اخمــــالویی ...

 

 

بـــــزنم زیـــر خنـــــده و بگــــم:

 

 

آخـــــه قهــــرم بلد نیستـــــی،مـــــن کـــــه میــــدونم دلــت

 

بـــرام تنــــگ شده...

 

 

بغــــلت کنــــم و بلنـــد داد بزنـــــم:

 

 

دیـــــــــوونــــــــــه تـــــو واسه مـــــن همه دنیاییــــــــــــــ!!!

 

 

بخنـــــدی بلنــــد بخنــــدی ...

 

 

بخــــندم بلنــــد بخنــــدهم...

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
SHaMal

فدات شم خنتالی خوممممممممممممممم