عشق

 

ﻋﺸــــــﻖ …

ﻧــــﻪ ﭘــــﻮﻝ ﻣﯿﺨــــﻮﺍد …

ﻧــــﻪ زیبایــــی …

و ﻧــــﻪ هیــــچ چیــــز دیگـــــه ….

ﻓﻘـــــــــــﻂ ” ﺩﻭ ﺗــــﺎ ﺁﺩﻡ ” ﻣﯿﺨــــــــﻮﺍﺩ …

ﺗﺎﮐــــــــﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨــــﻢ : ﺁﺩﺩﺩددﺩﺩﻡ …!

 

/ 11 نظر / 30 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شه مال

مینایی دلم خیلی واست تنگههههههه

پرنسس تنها

آخـــــرین فـــــردی کـــــه , درســـــت قبـــــل از خـــــواب , در مـــــوردش فکـــــر می کنیـــــد ... کســـــی اســـــت کـــــه , " قلــ♥ــب " شمـــــا بـــــه او تعلـــــق دارد .........!

پرنسس تنها

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد، هیچ فاصله ای دور نیست، هیچ زمانی زیاد نیست و هیچ عشق دیگری نمی تواند آن دو را از هم دور کند. محـــــــکم ترین برهـــــان عــــــشق، اعتـــــــــماد است..

مهتاب

سلام ..سرنمیزنین دیگـه ؟؟ [گل][چشمک][چشمک]

✿ پرنسس تنها ✿

هیـــــچوقت کســی رو پــس نــزن کــه , دوستــ♥ ــت داره ... مراقــــــبته ... و نگرانــــــــــــت میشــه ...! چـــون یــک روز بیــدار میشـــی و میبینــی ... مـــــــــاه رو از دســــت دادی ... وقتــی که داشــتی ســـــــتاره ها رو میشـــمردی ......!

✿ پرنسس تنها ✿

گــــــــاه می توانــــــــ تمامـــــــــ زندگیــــــ را در اغوشـــــــــ گرفتــــــــ اگــــــــــــــــــ ــــ ــ ـــــــــــــــــر تمامـــــــ زندگیتـــــــــــــ یکـــــــ نفــــــ ــــ ـــــــر باشـــــــــــــد..

shamal

سلام .هیچ مله چون هیچ شتیک نه ماوه بینی من وتو .امن قبولم کردو که حمو شتیک تواو بوت وسعی دکم ودوای زندگی خوم کوم هر وک اتو دت هویست ...الانیش فقط برو دعایه پکه پتوانم بت بخشم چون ویستا نم توانیوه قبولی کم که بت بخشم ...مینا برو ودوای زندگی خوت که وه سعی پکه زندگیکی خوش بوخوت سازکه ی چون فقط بوخوتی دتوانی اوکاره ی پکه ی ...خداحافظ

پرنسس تنها

تو دوران مدرسه هفته آخر عید که میشد همه قول وقسم می خوردیم جمعا نیایم مدرسه! فردا که میشد همه اومده بودن ببینن کی نیومده. یعنی عاشق اون اتحادمون بودم !!!

گیتا

احسنت واقعا همین طوره[تایید]