وقتی

 

وقتــــــی کسی

 

به خاطر چیزهای کوچیک

 

از دستت عصبانی می شه

 

و کـــلا روت حســــاسه

 

بدون خیــــــــلی دوستت داره

 

به جای ناراحت بودن از دستش

 

بایـــــد قدرش رو بدونی

 

و درکــــــش کنی

 

نـــه طردش کنی ...

 

/ 12 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پسرک پاییز

مـــــن از تمام آسمــــان یکــــ بــاران را میخواهم و از تمــــام زمیــــن یکـــ خیابان را و از تمــــام تـــــو یک دست که قفــــل شده در دست مـــــن هــمــیـــــن آپم دوست عزیز[گل]

SHaMal

نماز میخونم میام... 5دقیقه دیگه

SHaMal

تــو مــال منـی خــودم کشــفـت کـردهـ ام تــو بـا مـن می خـنـدی بــا مـن گـریـهـ می کـنـی درد دلــت را بـهـ مـن می گـویـی دیـــــوانـــــهــــ ! دلـــت بـــرای مـــن تــنــگ می شــــود ضـــربـان قـلـبـت بـا مـــن بـالا مـی رود بــا ســــــکـوتم، بــا صـــدایــم بــا حـضـــورم، بـــا غــیـبـتم .. تــو مــال منـی ایــن بــلاها را خـــودم ســرت آوردم بـــهـ مــن می گویی دوســـتـت دارم و دوســـت داری آن را از زبان مــــن فـقـط "مـــن" بشــنـوی بــرای کــهـ مــی تــوانـی مـثـل بــچـهـ هــا خــودت را لـــــوس کنی، نــازت را بـخـرد ، و بــهـ تـــو دـست نـزنـد ؟ چــهـ کســی بـا یـک کـلـمـهـ ، بــا یــک نــگـاهــ ، دلــت را می ریــزد ؟ بــعــد خــودش جــمــع می کند و ســـر جــایــش مــی گذارد ؟ چــهـ کســی احســاسـت را تـر و خشـک می کند ؟ اشــکـت را درمــی آورد ، بــعـد پــاک مــی کـنـد ؟ چــهـ کــســی پــیــش از آن کـهـ حــرفت را شـــروع کنی تا تــهـ آن را نـفــس می کشد؟ دیـــــوانـــــهــــ ! مــن زحمتت را کشــیـدهـ ام تــا بـفـهـمی هــــنـوز مــی توانی انـتـظار بکشـی تــپـش قـلـب بگ

SHaMal

همش نیومد انگار رو وبم واست میزارم[گل]

SHaMal

مینااااااااااااااااااااااااا گلم دوست دارم [گل][گل][گل] راستی یه خبر!

SHaMal

جوک هم بلد نیستم بگم حالا چیکار کنم[متفکر]

SHaMal

خودت میدونی واسه چی میگم دیگه