به سلامتی همه ی.....

توداروخونه بودم یه اقایی اومدگفت کرم

ضدسیمان

دارین فروشنده باتمسخر ازش پرسید ایرانیش

رومیخوای یاخارجیشو مرده گفت ازوقتی

کارگرساختمون شدم دستام زبرشده نمیتونم

صورت دخترمونازکنم خارجیشوبده...

سلامتی باباها

/ 1 نظر / 4 بازدید