من یه دخترم...

من یه دخترم

 

اگه خودمو لوس نکنم

 

اگه به خاطر تو به خودم نرسم

 

اگه برات گریه نکنم

 

اگه وقتی پاستیل میبینم پیرهنتو نکشم

 

اگه لب و لوچه آویزوون نکنم تا بغلم کنی

 

اگه بهت نگم آقامون

 

اگه نگم تو فقط مال خودمی

 

اگه...

 

اونموقع تو دیگه دیوونم و عاشقم نمیشی که

/ 4 نظر / 4 بازدید
ghazal

او هـــــم آدم اســـــت اگر دوســـــتت دارم هایت را نشـــــنیده گرفت غـــــصـــــه نـــــخور اگـــــر رفـــــت گـــــریـــــه نـــــکـــــن یـک روز چــشــم های یک نــفـــر عاشــقــش میکند یک روز معــــنی کــــم محــــلی را مــــیفهمد یک روز شکــــستن را درک مــــیکند آن روز میـــــفهـــــمـــــد کـــــه آه هایی کـــــه کشـــــیدی از ته قلبـــــت بوده . . .

ghazal

حالا که رفتهــ ای، ساعتهــــا به این می اندیشم که چرا زنــــده ام هنـــوز؟ مگـه نگفتـــه بــودم بی تــــو میمیرم؟ خدا یادش رفته استــــــ مرا بکشــــد، یا تــــــو قرار استــــــ برگردی؟! .

ماهتیسا

چه قدر مطالبت قشنگه ....میشه اینو بردارم عایا؟؟؟