زن که باشی...

زن که باشی....

هروقـت صـــدایت میکــــند خوشـــگلکم،

خـــدارا شـــکر میکنی کــــه در چشمـــان او زیبـــایی،

دســـت خودت نیســـت.


زن کـــه باشــــی...

همــــه ی دیوانگــــی های عالــــم را بلـدی...

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
shamal

دیــــوووووووووووووووونــــه [لبخند][گل]