کابوس

کابوس میدیدم از خواب پریدم، خواستم به

آغوشت پناه ببرم...! افسوس... فراموش کرده

بودم که ازنبودنت به خواب پناه برده ام... دلتنگی

به خاطر تورادوست دارم کاش بیایی... دلم تنگ

روزهایی شده که کسی رادوست نداشتم

چقدرخوب بود آن بیخیالی ها

 


/ 0 نظر / 2 بازدید