دیوانگی


اگَر دیوانگی نیست پَس چیست؟

وقتی.......

در این دُنیای به این بزرگی...

دلت فقط هَوای یک نفر را میڪُند...!

 

/ 1 نظر / 3 بازدید