ادم هایی هستند که...

آدمهایی هستندکه شایدکم بگوینددوستت دارم یاشایداصلابه

 

زبان نیاورنددوست داشتنشان را...بهشان خرده نگیرید!این

 

آدمهافهمیده انددوستت دارم حرمت دارد،مسئولیت دارد... ولی

 

وقتی به کارهایشان نگاه کنی دوست داشتن واقعی

 

رامیفهمی...میفهمی ک همه کارمیکندتاتورابخنداند...تا�

 

�وشادباشی...آزارت نمیدهد...دلت رانمی شکند...به هردری

 

می زندکه باتوباشد »من این دوست داشتن رامی ستایم«

 

/ 0 نظر / 9 بازدید