دختری که

دختری که پرو نباشه... 

تخس نباشه... 

سرتق نباشه...

شیطون نباشه... 

حاضر جواب نباشه... 

با خنگ بازیاش نخندوندت...

ازت پاستیل نخواد... 

بدونه حق باتو اما بازم پافشاری کنه... گازت نگیره... 

کل لباستو رژ لبی نکنه... 

گوشیت زنگ میخوره چشاشو 4تایی نکنه تو گوشیت...

به حرفات گوش کنه... 

بدون دختر نیست معلم دینیه...

/ 1 نظر / 2 بازدید
علی اصغر

عاشقه اینجور دخترم دوست دارم فقط اذیتم کنه.... [رویا]