# حقیقت_تلخ

فاحشه

    فاحشـــــــــــــــــــه   آن پســریســـت کـه بـا همــه میخـوابـــــد و   "باکـــــــــره" میخـواهـــــد..!  
/ 0 نظر / 4 بازدید