# حقیقت_تلخ

فاحشه

    فاحشـــــــــــــــــــه   آن پســریســـت کـه بـا همــه میخـوابـــــد و   "باکـــــــــره" میخـواهـــــد..!  
/ 0 نظر / 4 بازدید

میرم

گفتم:میری؟گفت:آرهگفتم:منم بیام؟گفت:جایی که من میرم جای 2 نفره نه 3 نفر گفتم:برمی گردی؟ فقط خندید اشک توی چشمام حلقه زد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 2 بازدید