کودک

 

کودکی گل فروش با صدای عاجزانه التماسم کرد گل بخر،گفتم

 

برای کی؟!گفت برای هدیه دادن به عشقت!گفتم اگر عشقم به

 

عشقش هدیه داد چی؟!
لحظه ای سکوت کرد و گفت گل هایم

 

فروشی نیست!!

 

/ 4 نظر / 6 بازدید
SHaMal

خب چرا واسم نخریدی من که هدیه رو از کسی که گرفتم پس نمیدم ...[گل]

SHaMal

به همون اندازه که ماهى دوست نداره برسه به خشکى دوست دارم . . .[گل]